ODRŽANA PRVA SEDNICA IZVRŠNOG ODBORA SSAB

Last Updated: 25/10/2022AutorTags: ,

25.10.2022. održana je I sednica Izvršnog odbora Sportskog saveza Beograda u novom sazivu, na kojoj je prisustvovalo 8 članova Izvršnog odbora.

D N E V N I    R E D
1. Usvajanje Zapisnika sa XXXIII sednice Izvršnog pdbora SSAB;
2. Informacija o primopredaji dužnosti između prethodnog i novoizabranog
generalnpg sekretara SSAB;
3. Presek finansijskpg poslovanja SSAB na dan 14.10.2022. godine;
4. Prezentacija rada Sportskpg saveza Bepgrada;
5. Tekuća pitanja

Sednicom su predsedavali predsednik Đorđe Pejčić i generalni sekretar Nebojša Jevremović. Sve predložene odluke su jednoglasno usvojene.