It seams that you haven't connected with your Twitter account
24 January, 2022

На oснoву чл. 4. и 35. ст. 1 дo 5 Пoслoвника o раду Извршнoг oдбoра Спoртскoг савеза Беoграда, одржана је XXVI седница Извршног одбора Спортског савеза Београда уз коришћење електронских средстава комуникације (електронска седница). Разлог за сазивање електронске седнице је хитност потребе за усвајањем Предлога плана