ОДРЖАНА XXVI СЕДНИЦА ИЗВРШНОГ ОДБОРА

Last Updated: 28/10/2021AutorTags: , , ,

На oснoву чл. 4. и 35. ст. 1 дo 5 Пoслoвника o раду Извршнoг oдбoра Спoртскoг савеза Беoграда, одржана је XXVI седница Извршног одбора Спортског савеза Београда уз коришћење електронских средстава комуникације (електронска седница).

Разлог за сазивање електронске седнице је хитност потребе за усвајањем Предлога плана и програма за 2022. годину.

На XXVI седница Извршног одбора Спортског савеза Београда усвојене су све одлуке једногласно. Присутно је било 9 од 10 чланица.