NASTAVAK EDUKACIJE, UTORAK OD 12 ČASOVA, PRATITE NAŠ YOUTUBE KANAL

Last Updated: 16/04/2024AutorTags: ,

Poštovani,

pozivamo vas da ispratite nastavak ciklusa edukativnih seminara pod nazivom „Podizanje kapaciteta sportskih organizacija članova SSAB – permanentna edukacija“.
Drugi seminar možete pratiti uživo sutra (utorak, 9. jun) sa početkom u 12 časova, putem linka:

https://www.youtube.com/c/SportskiSavezBG/live

U fokusu ovog segmenta edukacije je pružanje aktuelnih informacija o načinu finansiranja sistema sporta u lokalnoj samoupravi, približavanje zakonske regulative najšireg okvira, podzakonskih akata, pravilnika, ali i priručnika, preporuka, aplikacionih formulara, kao i drugih aktuelnih tema u sportu, kroz prezentacije i praktične primere.

U nastavku možete da se upoznate sa biografijama predavača, kao i sa rezimeom njihovih sutrašnjih izlaganja. Na našem sajtu, u sekciji „Stručna savetovanja“, možete da pogledate i preuzmete kompletne prezentacije.

1. Uslovi za obavljanje sportskih delatnosti od strane gradskih i opštinskih sportskih saveza

Zakon o sportu prepoznaje tri vrste sportskih saveza: teritorijalne, granske i saveze za oblast sporta. Reč je o nevladinim udruženjima koja se osnivaju slobodna, na osnovu dobrovoljnog udruživanja najmanje tri sportske organizacije. Međutim, dok je osnivanje slobodno, za obavljanje delatnosti je Zakonom o sportu i pratećim Pravilnikom o bližim uslovima za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti propisan čitav niz uslova koji treba da se ispune da bi savez mogao da obavlja delatnost u oblasti sporta. Ispunjenost tih uslova utvrđuje rešenjem nadležni sportski inspektor. Ispunjenost tih uslova je i pretpostavka za odobravanje finansiranja programa iz budžeta jedinice lokalne samouprave.

Dr Nenad Đurđević, Redovni profesor Pravnog fakulteta u Kragujevcu. Rođen je 1957 u Aranđelovcu. Objavio je veliki broj radova iz oblasti sportskog prava i učestvovao je u izradi svih zakonskih propisa u oblasti sporta u Republici Srbiji. Autor i koautor brojnih priručnika u oblasti primene sportskog prava.Trenutno obavlja u oblasti sporta sledeće funkcije: potpredsednik Upravnog odbora Antidoping agencije Republike Srbije, predsednik Stalnog sportskog arbitražnog suda pri Sportskom savezu Srbije, direktor Centra za sportsko pravo Pravnog fakulteta u Kragujevcu, predsednik Komisije za izdavanje dozvola za sezonu Košarkaskog saveza Srbije, član Radne grupe Vlade Srbije za uzradu Nacionalne strategije razvoja sporta

2. Preporuka fizičke aktivnosti posle pandemije KOVID-19

Prema izveštaju Svetske zdravstvene organizacije nedovoljna fizička aktivnost proglašena je za samostalni riziko faktor. Redovna, pravilno dozirana, fizička aktivnost značajan je činilac zdravog načina života koji i do 50% može uticati na prevenciju pojave različitih oboljenja. SZO daje periodično set preporuka na osnovu novih podataka do kojih su došli istraživači. Tokom pandemije KOVID-19 veliki broj zemalja je preporučivao ili zabranjivao socijalne kontakte, pa čak i bilo koji modalitet fizičke aktivnosti, sportskih takmičenja i rad fitnes klubova. Informacije su često bile kontradiktorne, jer su pojedine države imale različiti pristup, iz čega je proizilazio i drugačiji paket mera. Povratak u redovno funkcionisanje podrazumeva poštovanje principa postupnosti i sistematičnosti uz poštovanje rezultata testiranja.

Dr Dušan Mitić, redovni profesor Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu, Katedra za teoriju i tehnologiju sporta i rekreacije, takođe predavač po pozivu na više domaćih i stranih Univerziteta. Rođen je 1956. godine u Velikom Gradištu. Autor i koautor preko 190 naučnih i stručnih radova. Predsednik Udruženja stručnjaka za rekreaciju, potpredsednik Asocijacije Sport za sve Srbije. Učestvovao u izradi nacionalnih dokumenata: Startegija prevencija kardio oboljenja do 2020, Nacionalna strategija razvoja sporta 2009-2013. i 2014-2018, Strategija razvoja školskog sporta Srbije 2015-2018, Program razvoja sporta u Beogradu 2016-2018. Koautor dva priručnika o sportu za jedinice lokalne samopuprave.

3. Revizija saglasnosti u sportskim organizacijama

Svrha revizije saglasnosti; Značaj revizije saglasnosti. Obaveze sportske organizacije koje proističu iz Ugovora sa davaocem sredstava. Osvrt na najbitnije članove Ugovora; Dokumentovanje; Nepostupanje i izmene članova Ugovora; Odnos sa revizorom i savetodavna uloga revizora

Nikola Arsović revizor partner u Revizorskoj kući SMN audit&tax d.o.o. Tokom svoje 14 -godišnje karijere u reviziji stekao je značajno iskustvo i ekspertizu u radu sa društvima iz različitih oblasti industrije, kao i iskustvo u oblasti poreskog konsaltinga i poreskog planiranja. Licencirani ovlašćeni revizor od 2011. godine. Rad sa sportskim savezima od 2009. godine, učesnik brojnih predavanja organizovanih od strane sportskih saveza na temu pravdanja sredstava i poreze u sportskim organizacijama.