It seams that you haven't connected with your Twitter account
7 December, 2023
PočetnaSSABNASTAVAK EDUKACIJE, UTORAK OD 12 ČASOVA, PRATITE NAŠ YOUTUBE KANAL

NASTAVAK EDUKACIJE, UTORAK OD 12 ČASOVA, PRATITE NAŠ YOUTUBE KANAL

Poštovani,

pozivamo vas da ispratite nastavak ciklusa edukativnih seminara pod nazivom “Podizanje kapaciteta sportskih organizacija članova SSAB – permanentna edukacija”.
Drugi seminar možete pratiti uživo sutra (utorak, 9. jun) sa početkom u 12 časova, putem linka:

https://www.youtube.com/c/SportskiSavezBG/live

U fokusu ovog segmenta edukacije je pružanje aktuelnih informacija o načinu finansiranja sistema sporta u lokalnoj samoupravi, približavanje zakonske regulative najšireg okvira, podzakonskih akata, pravilnika, ali i priručnika, preporuka, aplikacionih formulara, kao i drugih aktuelnih tema u sportu, kroz prezentacije i praktične primere.

U nastavku možete da se upoznate sa biografijama predavača, kao i sa rezimeom njihovih sutrašnjih izlaganja. Na našem sajtu, u sekciji “Stručna savetovanja”, možete da pogledate i preuzmete kompletne prezentacije.

1. Uslovi za obavljanje sportskih delatnosti od strane gradskih i opštinskih sportskih saveza

Zakon o sportu prepoznaje tri vrste sportskih saveza: teritorijalne, granske i saveze za oblast sporta. Reč je o nevladinim udruženjima koja se osnivaju slobodna, na osnovu dobrovoljnog udruživanja najmanje tri sportske organizacije. Međutim, dok je osnivanje slobodno, za obavljanje delatnosti je Zakonom o sportu i pratećim Pravilnikom o bližim uslovima za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti propisan čitav niz uslova koji treba da se ispune da bi savez mogao da obavlja delatnost u oblasti sporta. Ispunjenost tih uslova utvrđuje rešenjem nadležni sportski inspektor. Ispunjenost tih uslova je i pretpostavka za odobravanje finansiranja programa iz budžeta jedinice lokalne samouprave.

Dr Nenad Đurđević, Redovni profesor Pravnog fakulteta u Kragujevcu. Rođen je 1957 u Aranđelovcu. Objavio je veliki broj radova iz oblasti sportskog prava i učestvovao je u izradi svih zakonskih propisa u oblasti sporta u Republici Srbiji. Autor i koautor brojnih priručnika u oblasti primene sportskog prava.Trenutno obavlja u oblasti sporta sledeće funkcije: potpredsednik Upravnog odbora Antidoping agencije Republike Srbije, predsednik Stalnog sportskog arbitražnog suda pri Sportskom savezu Srbije, direktor Centra za sportsko pravo Pravnog fakulteta u Kragujevcu, predsednik Komisije za izdavanje dozvola za sezonu Košarkaskog saveza Srbije, član Radne grupe Vlade Srbije za uzradu Nacionalne strategije razvoja sporta

2. Preporuka fizičke aktivnosti posle pandemije KOVID-19

Prema izveštaju Svetske zdravstvene organizacije nedovoljna fizička aktivnost proglašena je za samostalni riziko faktor. Redovna, pravilno dozirana, fizička aktivnost značajan je činilac zdravog načina života koji i do 50% može uticati na prevenciju pojave različitih oboljenja. SZO daje periodično set preporuka na osnovu novih podataka do kojih su došli istraživači. Tokom pandemije KOVID-19 veliki broj zemalja je preporučivao ili zabranjivao socijalne kontakte, pa čak i bilo koji modalitet fizičke aktivnosti, sportskih takmičenja i rad fitnes klubova. Informacije su često bile kontradiktorne, jer su pojedine države imale različiti pristup, iz čega je proizilazio i drugačiji paket mera. Povratak u redovno funkcionisanje podrazumeva poštovanje principa postupnosti i sistematičnosti uz poštovanje rezultata testiranja.

Dr Dušan Mitić, redovni profesor Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu, Katedra za teoriju i tehnologiju sporta i rekreacije, takođe predavač po pozivu na više domaćih i stranih Univerziteta. Rođen je 1956. godine u Velikom Gradištu. Autor i koautor preko 190 naučnih i stručnih radova. Predsednik Udruženja stručnjaka za rekreaciju, potpredsednik Asocijacije Sport za sve Srbije. Učestvovao u izradi nacionalnih dokumenata: Startegija prevencija kardio oboljenja do 2020, Nacionalna strategija razvoja sporta 2009-2013. i 2014-2018, Strategija razvoja školskog sporta Srbije 2015-2018, Program razvoja sporta u Beogradu 2016-2018. Koautor dva priručnika o sportu za jedinice lokalne samopuprave.

3. Revizija saglasnosti u sportskim organizacijama

Svrha revizije saglasnosti; Značaj revizije saglasnosti. Obaveze sportske organizacije koje proističu iz Ugovora sa davaocem sredstava. Osvrt na najbitnije članove Ugovora; Dokumentovanje; Nepostupanje i izmene članova Ugovora; Odnos sa revizorom i savetodavna uloga revizora

Nikola Arsović revizor partner u Revizorskoj kući SMN audit&tax d.o.o. Tokom svoje 14 -godišnje karijere u reviziji stekao je značajno iskustvo i ekspertizu u radu sa društvima iz različitih oblasti industrije, kao i iskustvo u oblasti poreskog konsaltinga i poreskog planiranja. Licencirani ovlašćeni revizor od 2011. godine. Rad sa sportskim savezima od 2009. godine, učesnik brojnih predavanja organizovanih od strane sportskih saveza na temu pravdanja sredstava i poreze u sportskim organizacijama.